مجتمع توليدي ارك سپاهان كيانا

توليدكننده لوله و اتصالات پلي پروپلين- مطابق با استاندارد DIN8077-78 آلمان
مدیریت : آقاي محمد حسين كشتگر
آدرس : تبريز-20 كيلومتري جاده تبريز صوفيان -500 متر پايين تر از سيمان صوفيان -شهرك تخصصي صنايع ساختماني -خ.پنجم-مجتمع توليدي آرسكا
تلفن : 04142544263-4
فاکس : 04142544453
موبایل : 09144113253,09144147158
سایت : http://www.ARESKAPIPE.COM