متخصص آزمايشگاه
متخصص آزمايشگاه

متخصص آزمايشگاه پزشكي باليني از دانشكده پزشكي تهران
مدیریت : آقاي دكتر فردوس شكوري
اطلاعات تماس
موبایل : 09121324862